Poland

Minor Parties


Published 24th March, 2011

Social Democracy of Poland (Socjaldemokracja Polska) (SDPL)
The Democratic Party (Partija Demokratyczna) (PD)
Catholic-National Movement (Ruch Katolicko-Narodowy) (RKN)
Communist Party of Poland (Komunistyczna Partia Polski) (KPP)
Confederation of Independent Poland (Konfederacja Polski Niepodległej) (KPN)
Conservative People’s party (Stonnictwo Konserwatywno-Ludowe) (SKL)
Democratic Party (Stonnictwo Demokratyczne) (SD)
Greens 2004 (Zieloni 2004)
Labour Union (Unia Pracy) (UP)
Polish Socialist Party (Polska Partia Socjalistyczna) (PPS)
Union of Real Politics (Unia Polityki Realnej) (UPR)
Polish Agreement (Porozumienie Polskie)
Polish Movement (Uwłasycyeniowy)
Polish National Party (Polska Partia Narodowe) (PPN)
Right of the Republic (Prawica Ryecyzpospolitej)
National Party of Retirees and Pensioners (Krajowa Partia Emerytów I Rencistów) KPEiR)
German Minority (Mniejszość Niemiecka)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *